บ้านเกมส์-เด็กมัธยม

เกมส์ เยาวชนอายุ 13 ปี ขึ้นไปเน้นเกมส์ สร้างสรรค์ใช้ทักษะด้านการคิดแก้ปัญหา
ไม่รุนแรงเกินไป เน้นสร้างความบันเทิง
และเนื้อหา ที่เป็นประโยชน์แก่เยาวชนไทย


บ้านเกมส์-เด็กประถม

เกมส์ สำหรับเด็กและเยาวชน อายุระหว่าง
6 - 10 ปีเน้นเกมสร้างสรรค ์ใช้ทักษะด้าน
การคิดแก้ปัญหา ทักษะด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สร้างเสริมประสพการณ์ชีวิต
ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมในปัจจุบัน

บ้านเกมส์-เด็กอนุบาล

เกมส์ สำหรับเด็กเล็กและเยาวชนเน้นเกมส์
สร้างสรรค์ฝึกทักษะด้าน การคิดและทักษะ
สำหรับเด็กเล็กตั้งแต่อายุ 2 ขวบ ถึง 6 ขวบ
ส่งเสริม การใช้ทักษะ การฟัง การมองเห็น และการพูด

เกมส์ นับเลขภาษาอังกฤษ

สำหรับเด็กวัยกำลังหัดนับเลข เป็นภาษาอังกฤษ เข้าใจง่าย

วิธีเล่น :: นับจำนวนม้าน้ำที่นางเงือกบอกแล้วเลือกจำนวนตัวเลขให้ตรงกับที่นางเงือกบอก
              ก็จะได้คะแนน

 เกมส์ยอดนิยมสำหรับเด็ก อนุบาล ( 2-7 ขวบ)